marzec 2017

Podziękowania dla policjantów

Starosta tarnogórski Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel złożyli 28 marca na sesji Rady podziękowania, gratulacje i życzenia funkcjonariuszom kończącym służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Starostowie o służbie zdrowia

Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył 24 marca w Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego, który poświęcony był reformie służby zdrowia. Odbył się on w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach. Brało w nim udział 14 starostów z 16 powiatów województwa śląskiego.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 4 Załącznika do Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 31 marca upływa termin składania wniosków.
Od 2003 roku konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Święto „Tarnogórskiej Sorbony”

Obchody święta szkoły w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach połączono w tym roku ze świętowaniem pierwszego dnia wiosny, dlatego zorganizowano je 21 marca. Samorząd powiatu tarnogórskiego reprezentował wicestarosta Marian Szukalski.

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego

Na podstawie § 4 Uchwały nr 353/1682/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Starosta Tarnogórski informuje,iż w roku 2017 przeznacza się kwotę 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Chechło-Nakło.
Szczegółowe informacje publikujemy w załączniku.

Decydujesz, pomagamy

Do 4 kwietnia mieszkańcy Chechła i Tarnowskich Gór oraz klienci sklepów Tesco będą decydować, jaka inicjatywa prospołeczna powinna otrzymać dofinansowanie w programie „Decydujesz, pomagamy”. W Chechle i Tarnowskich Górach konkurują ze sobą: Stowarzyszenie Góry Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło oraz Stowarzyszenie PROMETEUSZ. Jedno z nich otrzyma grant w wysokości 5000 zł na realizację swojego pomysłu.

Zawodniczka Ahinsy siódmą juniorką świata

W rozgrywanych w Atenach Mistrzostwach Świata Juniorek w Ju-Jitsu zawodniczka klubu Ahinsa Agata Binek wywalczyła VII miejsce w wadze 52 kg.
Startująca po raz pierwszy w grupie juniorek Agata doskonale dała sobie radę walcząc ze starszymi o dwa lata zawodniczkami z tej grupy wiekowej.

Przeprowadzka orzecznictwa

Od dnia 30 marca 2017 roku siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach zostanie przeniesiona do budynku przy ulicy Opolskiej 21 G w Tarnowskich Górach.
Przeprowadzka ma na celu poprawę warunków obsługi interesantów.

Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W TARNOWSKICH GÓRACH
O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście w siedzibie powiatowego rzecznika konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5 w pok. nr 212a i przez pracowników biura rzecznika w pokoju 212, w godzinach pracy urzędu:

Przedstawiciele powiatu w Ministerstwie Środowiska

Wicestarosta Marian Szukalski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Henryk Bonk reprezentowali samorząd Powiatu Tarnogórskiego na posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych, które odbyło się 17 marca w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

28 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=158d0d...
Projekty uchwał zostały opublikowane pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 199/823/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest w załączniku.

Konkurs ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Na prośbę Oddziału KRUS w Częstochowie informujemy, że w 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

VI Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny

Zapraszamy wszystkich zwolenników spędzania wolnego czasu w sportowym stylu do zapisów na bieg przełajowy z cyklu Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. Impreza odbędzie się w sobotę, 25 marca, tradycyjnie już w dzielnicy Kalet- Truszczycy.
Chętnych prosimy o przeczytanie regulaminu i zapisy za pośrednictwem wypełnionego formularza.
Regulamin, formularz i mapkę dojazdu do miejsca rozpoczęcia biegu publikujemy w załącznikach.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: jacek.lubos@kalety.pl do dnia 24 marca br (piątek).

Stypendia Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wizyta samorządowców w Częstochowie

Pobyt tarnogórskich samorządowców w Częstochowie, który miał miejsce 16 marca, rozpoczął się mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu, odprawioną w intencji wszystkich mieszkańców powiatu. Po nabożeństwie uczestnicy zwiedzali Jasną Górę pod opieką ojca Kamila Krzysztofa Szustaka, dyrektora Radia Jasna Góra.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Laureaci Srebrnej Czcionki 2017

W Tarnogórskim Centrum Kultury odbyło się 15 marca ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom trzeciej edycji Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego, w którym rywalizują redakcje szkolnych gazet. Wśród pism redagowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się “Krecik” z Gimnazjum nr 5 w Rybnej. Drugie miejsce zdobyło gimnazjum z Miasteczka Śląskiego za pismo “Na Ostatnią Chwilę”. Trzecie miejsce zajęła gazeta “Czarno na Białym” z Gimnazjum im. o. Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Tauron Polska Energia ostrzega

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że otrzymał komunikat od przedsiębiorcy Tauron Polska Energia S.A. w sprawie działań firmy Gazoenergia, której przedstawiciele podszywają się pod pracowników firmy Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. ostrzega, że podczas wizyty ma miejsce często podpisanie przez konsumenta różnych dokumentów i bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Dyrekcja i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie serdecznie zapraszają rodziców i uczniów w dniu 22 marca 2017 r. w godzinach 16.00 – 18.00 na dzień otwarty w szkole. W tym dniu tym będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną placówki, zwiedzić budynek szkoły, a także uczestniczyć w zajęciach otwartych.

Bliższe informacje znajdują się na załączonym plakacie i zaproszeniu do udziału w wydarzeniu.

Spotkanie informacyjne dla rolników

W związku z rozpoczynającą się dziś (15 marca) XIV kampanią przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolnośrodowiskowych, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosław Czapla zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników i przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa Powiatu Tarnogórskiego.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1 w terminie do 22 marca 2017 roku.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1 w terminie do 22 marca 2017 roku.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Miasteczku Śląskim przy ulicy Cynkowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2277/408 obręb Miasteczko Śląskie.

Treść wykazu w załączniku.

Nowe szanse na rynku pracy

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

Powiatowa Reprezentacja Młodzieży świętowała Dzień Kobiet

9 marca w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Powiatowa Reprezentacja Młodzieży Powiatu Tarnogórskiego świętowała Międzynarodowy Dzień Kobiet. Imprezę przygotowała młodzież z klasy I Technikum Analitycznego, klasy III B LO i Szkoły Policealnej nr 1 pod kierownictwem Jarosława Wesołka – opiekuna PRM w "Chemiku".

Minister Haliniak w Zakładach Chemicznych

Minister Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, złożył 8 marca wizytę roboczą w Tarnowskich Górach. Celem jego przyjazdu było zapoznanie się na miejscu ze skalą problemów związanych z procesem likwidacji odpadów niebezpiecznych po dawnych Zakładach Chemicznych.

W nadzwyczajnym miejscu o sprawach samorządu powiatowego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak reprezentował władze samorządowe Powiatu Tarnogórskiego podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Odbyło się ono 6 marca na Jasnej Górze, w sali o. Augustyna Kordeckiego. Wzięli w nim udział delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP, przewodniczący rad powiatów oraz rad miast na prawach powiatu. Mówiono o niepokojących samorządy szczebla powiatowego zmianach legislacyjnych przeprowadzanych przez władze państwa, zapowiedziach kolejnych ważnych reform oraz powszechnej niewiedzy o przyszłości powiatów.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

"Chemik" zaprasza absolwentów na jubileusz!

Pod hasłem „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina” zorganizowany zostanie 30 września Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Już dziś organizatorzy kierują do byłych uczniów "Chemika" zaproszenie następującej treści:

Drodzy Absolwenci
Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
(tzw. "Chemika")

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

§ 1
Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powiatu, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu, Rada Powiatu w Tarnowskich Górach ustanawia nagrodę „Orła i Róży”.

§ 2
Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest obywatelom, którzy szczególnie wyróżnili się w zakresie:
1. ofiarnej działalności publicznej,
2. sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy na rzecz Powiatu,
3. wybitnych osiągnięć w zakresie nauki, kultury, sztuki i sportu,

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

45 tysięcy złotych na nowe książki

Trzy szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły.

Ku czci ofiar zbrodni katyńskiej

W niedzielę 5 marca starosta Józef Burdziak uczestniczył w obchodach 77. rocznicy mordu katyńskiego. W imieniu Zarządu Powiatu złożył kwiaty przed pamiątkową tablicą na murze kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, i zapalił znicz w intencji pomordowanych w Katyniu i Twerze polskich jeńców. Następnie wraz z pozostałymi uczestnikami uroczystości udał się pod Areszt Śledczy przy ul. Opolskiej, gdzie oddano cześć pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych przez NKWD w 1940 roku funkcjonariuszy Straży Więziennej.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Strażacy podsumowali ubiegły rok

2 417 interwencji odnotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w zeszłym roku. To najwięcej w ostatnich pięciu latach.

Podczas piątkowej (3.03.) sesji Rady Powiatu, komendant straży brygadier Piotr Krężel przedstawił coroczną informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Najbardziej wzrosła liczba zdarzeń, które strażacy nazywają zagrożeniami miejscowymi. W zeszłym roku wyjeżdżali do nich aż 1 800 razy. W 2015 roku takich interwencji było 1 590 a najmniej – 1 115 – odnotowano ich w roku 2013.

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 9)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 194/798/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, która dostępna jest w załączniku.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 194/797/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, która dostępna jest w załączniku.

Ochrona zieleni na terenach zabytkowych

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie adresowanym do marszałka śląskiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskiwania zezwoleń/pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach przypomina, że wejście w życie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy rekrutacji zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen