Pożary lasów

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

 1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów zabronione jest:
  • używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • pozostawianie roznieconego ognia,
  • korzystanie z otwartego płomienia,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, a także porzucanie nie ugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów,
  • dopuszczanie się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m.
 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 - brak zagrożenia,
  • I - zagrożenie małe,
  • II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
 6. Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo

P A M I Ę T A J !

Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru

Oceń sytuację:

 1. Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.
 2. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
  • sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie uciekaj, sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,
  • niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998, POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny),
  • podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),
  • podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.

PAMIĘTAJ!

 1. W przypadku rozprzestrzeniania się pożaru ewakuuj się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru.
 2. Jeśli znajdziesz się w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieży.

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen